นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๗

วันอังคาร ที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา   ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

  ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                ๑.๑   แจ้งรายงานงบแสดงการรับ – จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

 ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖

                                          กันยายน  ๒๕๕๗

                                              

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม

                            ๓.๑  เรื่อง        - เครื่องสูบน้ำที่ต้องใช้กับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

                                                - งบประมาณซ่อมแซมท่อข้ามถนนหมู่ที่ ๑

                            ๓.๒  เรื่อง        - ขยายถนนรอบวัดดอยสารภี

                                                - ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างบ้านดอยสารภี หมู่ ๗ และบ้านกอลุง หมู่ ๑๐

                            ๓.๓  เรื่อง        - โครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านสภาไปแล้ว ยังคงค้างที่ไหนบ้าง

                                                - โครงสร้างพื้นฐานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด

                            ๓.๔  เรื่อง        - งบซ่อมแซมถนนทั้ง ๑๐ หมู่บ้านในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗- ๒๕๕๘

                                               - การทำท่อบริเวณบ้านนางปรียา จอมทัน

 ระเบียบวาระที่  ๔             เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th