นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 8 บ้านดอนชัย

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า หน้า 25/32 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าสาธารณูปโภค และสภาตำบลเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยมีมติเห็นชอบให้โอนลดและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 8 บ้านดอนชัย รายละเอียดดังนี้

     โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ราคากลาง 232,000.- บาท     (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

        กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม ๒๕๕7 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน      (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 11 ธันวาคม ๒๕๕7 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

 ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th