นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า  เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 61  คน  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม 2558  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 9 เดือน แบ่งสายการเดินทางออกเป็น 2 สายๆ ละ 2 เที่ยว งบประมาณ 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                   ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง  เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน  126,000.-  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  1  ธันวาคม  2557  ถึง  16  ธันวาคม  2557  เวลา  08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า และในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ถึง  10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน (ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ชั้น 2)  เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดดเด็ดขาด

      กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  18  ธันวาคม  257  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ชั้น 2) 

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคา 500.-  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ในวันที่ 1  ธันวาคม  2557  ถึงวันที่ 16  ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th และ www.thasobsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  053-976018  ต่อ 104  ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 


เอกสาร :  รถรับ-ส่ง นักเรียน 3