นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557  เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 50 คน  ตั้งแต่วันที่ 5  มกราคม 2558  ถึง วันที่  30 กันยายน 2558  รวม  9  เดือน แบ่งสายการเดินทางออกเป็น 2 สายๆ ละ 2 เที่ยว

     ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ นายสวัสดิ์ อุงคุนา เสนอราคาที่ 108,000.- (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th