นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน้า 29/39 ในงบลงทุน     ค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ รายละเอียดดังนี้ 

     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) บริเวณถนนกลางหมู่บ้าน (ต่อจากของเดิม) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน     ราคากลาง 516,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ถึง 6 มกราคม 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 7 มกราคม 2558      ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ถึง 6 มกราคม 2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

 


เอกสาร :  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.หมู่6 บ้านร้องเรือ