นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ปละข้อ ๓๐ กำหนดให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลการเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันววาคมของทุกปี

    

     เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th