นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ) เพิ่มเติม ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

 

      เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมของเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

    

     

 อาศัย ความตามข้อ ๑๗ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ทั้งนี้ให้ใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th