นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

     ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องราวการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้ทีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลทาสบเส้า และเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เทศบาลตำบลทาสบเส้าจึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th