นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเหล่าฮ้อ หมู่ 3 บ้านทาศาลา

     ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทา ที่ ลพ 0023.00/ว 815        ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน และให้เป็นไปตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ     โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ บัดนี้เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความพร้อมที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้  

     โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ขนาดภายในกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 311.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) บริเวณลำเหมืองเหล่าฮ้อ หมู่ 3 บ้านทาศาลา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

          ราคากลาง 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

       กำหนดยื่นซองสอบราคา  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2558 ถึง 27 มกราคม 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 28 มกราคม 2558      ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 

      กำหนดเปิดซองสอบราคา  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,600.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2558 ถึง 27 มกราคม 2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

     

 


เอกสาร :  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเหล่าฮ้อ