นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๘

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

  ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทาบ

                          ๑.๑   รายงานแสดงผลการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

                          ๑.๒   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

 ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 
                                 

                                 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕

 ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่อง  กระทู้ถาม 

                         ๓.๑ กระทู้ถามของนายณนธวรรษ  ลังกากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

                         ๓.๒ กระทู้ถามของนายณงค์  ชัยศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

 ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่อง  การพิจารณากำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๕๙

 ระเบียบวาระที่ ๕          เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

 ……………………………………………

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th