นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 และ หมู่ 9

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้า 28/39 ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ   เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 และ หมู่ 9 รายละเอียดดังนี้

     1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้าน นายวิเชียร แสนโยเมือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 113,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

     2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  บริเวณถนนข้างบ้าน นางสาวปทุมวิไล คำเอี่ยม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 196,000 บาท (หนึ่งแสน
เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

          ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  309,000.- บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยพิจารณาเป็นรายโครงการ

     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2558 ในวันเวลาราชการ             ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

   กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2558 หรือดูรายละเอียด    ได้ที่  www.thasobsao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 25 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

 


เอกสาร :  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 ม.9