นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการเทลาน คสล. หมู่ 5 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน้า 27/39 และ 29/39 ในงบลงทุน  ค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการเทลาน คสล. หมู่ 5 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด รายละเอียดดังนี้

     1. โครงการเทลาน คสล. หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ราคาลาง 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

     2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนหน้าโรงเรียนวัดอรัญญราม (ต่อจากของเดิม) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 72.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)  ราคากลาง 241,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

            ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  341,000.-  บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยพิจารณาเป็นรายโครงการ

     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  2 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่  23 กุมภาพันธ์  ถึง  11 มีนาคม ๒๕๕8 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๕8      ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

    กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 10.00 . เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ห้องประชุมชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์  ถึง 11 มีนาคม ๒๕๕8 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

 

 

 

 


เอกสาร :  โครงการเทลาน คสล. ม.5 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2