นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

     เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป๊วด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ณ โรงจอดรถเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ให้สามารถดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชน ด้วยการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ ให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆในชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน  จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม.  ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในทุกหมู่บ้านให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ ให้บริการและประสานงานกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th