นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า



นายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า



นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน



พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า (เมษายน – กันยายน 2558 ) ในปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นปริมาณขยะประมาณ 260 ตัน งบประมาณ 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางตันละ 1,500 บาท โดยวิธีสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 13  มีนาคม 2558 ถึง 23  มีนาคม ๒๕๕8 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่  24 มีนาคม ๒๕๕8   ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24  มีนาคม  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา 10.00 . เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่  13 มีนาคม 2558  ถึง  23 มีนาคม ๒๕๕8 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 


เอกสาร :  โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขต ทต.ทาสบเส้า