นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗

     ด้วยสภาเทศตำบลทาสบเส้า ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และที่ประชุมได้มีมิติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗

     อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

     สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗

     - สมัยสามัญ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗     

     - สมัยสามัญ  ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน เร่มตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗     

     - สมัยสามัญ  ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เร่มตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม   ๒๕๕๗    

     - สมัยสามัญ  ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน เร่มตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th