นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาล และการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

     ด้วยกระกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกและการสอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

    เพื่อให้การบริหารงานราชการเป็นไปด้วยความสะดวก สามารถให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงประกาศกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาล และการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th