นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

     ตามที่เทศบาลได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม. (นส.ปค.ที่ มท ๐๓๑๓๔/๓๑๕๐๐ ลว. ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบ ในการบริหารงานการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ

     เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจ เข้าตรวจสอบการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวการพัสดุ ทางเทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ตามรายละเอียดแนบท้ายพร้อมนี้

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th