นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๘

วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                      -

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓

                                         กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ตั้งจ่ายเป็น

                                         รายการใหม่ ) 

ระเบียบวาระที่ ๔           เรื่อง  กระทู้ถาม

                                   ๔.๑ กระทู้ถามของนายสุเชษฐ์ พวงมาลัยสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

                          ๔.๒ กระทู้ถามของนายไพบูลย์  คำเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

                          ๔.๓ กระทู้ถามของนายณรงค์  ชัยศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

                          ๔.๔ กระทู้ถามของนายณนธวรรษ  ลังกากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

                          ๔.๕ กระทู้ถามของนายตาเพียร แสนโยเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า    

ระเบียบวาระที่ ๕              เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

  ……………………………………………

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th