นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น

     อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘/๒ แห่งราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียนท้องถิ่น สามารถมอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนของแต่ละสำนักทะเบียนปฏิบัติราชการแทนได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

     จึงมอบอำนาจให้ นางสาวพรชนก มาวิเลิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ๖ ว (ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ปฏิบัติราชการแทน นางสาววารินทร์ นำภา ตำแหน่ง นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้แก่ การสอบสวนบันทึกปากคำ การลงนามหนังสือของสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ การอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การบันทึกเปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th