นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อมระบบกรองน้ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่    26 กันยายน 2557 โดยมติเห็นชอบ ให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง รายละเอียดโครงการดังนี้

     โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อมระบบกรองน้ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลทาสบเส้า ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดสูง 4.40 เมตร พร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง และระบบกรองน้ำ 1 ระบบ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ราคากลาง 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึง 2 มิถุนายน 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 3 มิถุนายน 2558      ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 

 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 . เป็นต้นไป  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thและ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

 

                                                           ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

 


เอกสาร :  โครงการติดตั้งหอถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อมระบบกรองน้ำ