นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  มีกำหนด ๓๐ วัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

     อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ. ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒) และข้อ ๒๒ ประกอบข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th