นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๘

วันอังคาร ที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

  ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                 - นายตาเพียร  แสนโยเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบ

                                   ประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

 ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า          สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน

                                           อังคาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี 

                                 ๓.๑ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ( โอนลด – โอนเพิ่ม )

                                 ๓.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ( ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ )   

ระเบียบวาระที่ ๔           เรื่อง  กระทู้ถาม

                                 ๔.๑ กระทู้ถามของนายณรงค์  ชัยศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

                                 ๔.๒ กระทู้ถามของนายณนธวรรษ  ลังกากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

 ระเบียบวาระที่ ๕        เรื่อง   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ

                                           ประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

 ระเบียบวาระที่ ๖        เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

 ........................................................

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ๆได้ที่ www.thasobsao.go.th