นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  วันวันอังคารที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร ที่

                                          ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี   

ระเบียบวาระที่ ๕          เรื่อง   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ

                                          ประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๖         เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

  …………………………………………

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th