นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑         เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า   สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔

                                         พฤศจิกายน ๒๕๕

 ระเบียบวาระที่ 3         เรื่อง  กระทู้ถาม                         

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่อง  การพิจารณากำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าสมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๕๙

ะเบียบวาระที่ 5           เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี) 

  ……………………………………………

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th


เอกสาร :   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542