นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                      -

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓

                                         กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ตั้งจ่ายเป็น

                                         รายการใหม่ ) 

ระเบียบวาระที่ ๔           เรื่อง  กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๕              เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

  ……………………………………………

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.t