นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙

     ด้วยสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยประชุมสามัญแรก     สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และที่ประชุมได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี ๒๕๕๘  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙

     อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙  ดังนี้

                    สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี ๒๕๕๘ 

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  มีกำหนด  ๓๐  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  มีกำหนด  ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  มีกำหนด  ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม   ๒๕๕๘

๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  มีกำหนด  ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

       สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารอื่น ได้ที่ www.thasobsao.go.th