นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  มีกำหนด ๓๐ วัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

     อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ. ศ. ๒๔๙๖   (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒) และข้อ ๒๒ ประกอบข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)     พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th