นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๘ 

วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

  ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                 ๑.๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ของเทศบาลตำบลทา

                                      สบเส้า

                                 ๑.๒ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบล       ทาสบเส้า

                                 ๑.๓ คณะผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บริจาคเครื่อง

                                        Printer ยี่ห้อ Canon รุ่น MP230 Series ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒/255๘ เมื่อวันอังคาร ที่

                                          ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี 

                               ๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                               ๓.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( โอนลด – โอนเพิ่ม )

ระเบียบวาระที่ 4        เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

........................................

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th