นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

      เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๘ 

วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร ที่

                                         ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี 

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่อง   อื่น ๆ (ถ้ามี)

...............................................

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th