นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักบริหาร

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลที่อยู่ในสายนักบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ดังนี้

     ๑.  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า (นักบริหารงานทั่วไป ๗)

     ๒.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗)

     ๓.  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗)

     ๔.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖)

     ๕.  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๖)

     ๖.  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๖)

     ๗. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖)

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลที่อยู่ในสายนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกันทราบ หากผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์จะขอโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บริหาร หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชามายังเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th