นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ 13 และโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

      ตามที่สภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ได้มีการตั้งการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ได้กำหนดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) หมู่ที่ 13 บ้านทาดง และ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลทาสบเส้าปี 2558 หน้า 29/39 ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ได้กำหนดโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า รายละเอียดโครงการดังนี้

     1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) หมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ซม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

     2. โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็ก มีการกรองน้ำได้ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังเก็บน้ำใส ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 298,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                       ราคากลาง 548,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึง 20 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 21 กรกฎาคม 2558      ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึง 20 กรกฎาคม 2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

 


เอกสาร :  โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ 13
เอกสาร :  โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำ หมู่ 1