นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า  มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13 ตามรายละเอียดโครงการดังนี้

          1. โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณหน้าบ้านนายสายัณห์ สมอุทัย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

          2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิดรูปตัววี หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอย 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 77,500.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

          3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณหน้าบ้านนายบุญธรรม ทาแจ่ม ถึง ลำเหมืองสาธารณะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  ,ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 103.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 295,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนสายศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

          5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณถนนซอย 6 (ต่อจากของเดิม) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) งบประมาณ 78,000.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                               ราคากลางทั้งสิ้น 690,500.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ถึง 23 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 24 กรกฎาคม 2558      ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ถึง 23 กรกฎาคม 2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.thasopsao.go.thwww.gprocurement.go.th และ หมายเลข หรือสอบถามทางโทรศัพท์0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและ
เวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

  


เอกสาร :  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 5
เอกสาร :  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 7 หน้าบ้าน นายบุญธรรม
เอกสาร :  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 8 บ้านดอนชัย
เอกสาร :  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 13
เอกสาร :  โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมหมู่ 1