นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า

     เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รายละเอียดดังนี้

     โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โรงกรองน้ำกำจัดสนิมเหล็ก มีการกรองน้ำได้ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็น ถังเก็บน้ำใส ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

                                  ราคากลาง 298,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 . ถึงเวลา 11.00 . ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ถึง 5 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 6 สิงหาคม 2558      ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

กำหนดเปิดซองสอบราคา

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 . เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ถึง 5 สิงหาคม 2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและ
เวลาราชการ

 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th


เอกสาร :  โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำ หมู่ 1