นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

                                               .....................................................                                                                                                                                                                           

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                     -แจ้งพนักงานโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ  อำเภอบ้านนา  นครนายก  มายังเทศบาลตำบลทาสบ

                                      เส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  รายนายปรินทร  ปัญโญใหญ่  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑

ระเบียบวาระที่  ๒         เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันศุกร์ ที่

                                    ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๘   

ระเบียบวาระที่  ๓           เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

                                   ๒๕๕๘ (รางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ที่ ๑๓

ระเบียบวาระที่  ๔       เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  กรณีสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นชอบ

                                 จากสภาท้องถิ่น  เข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น  ๆ 

 

******************************

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th