นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  ๒๕๕8

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา ๐๙.3๐ น.

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                        - 

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันศุกร์ที่  14 

                                สิงหาคม  ๒๕๕8   

 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่อง  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                วาระที่ ๒ การแปรญัตติ

 

ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่อง  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                               วาระที่ ๓ การลงมติ

 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่อง  อื่น  ๆ 

 

******************************

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th