นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ัทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอให้นายอำเภอแม่ทา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ นั้น

     บัดนี้ นายอำเภอแม่ทา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th