นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

     เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายชุมพล  ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

     เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ใหญ่บ้าน/แกนนำในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ในหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง คนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลตามอัตภาพ มีการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและชุมชนได้อย่างมั่นคง และอยู่ร่วมกันในชุมชนด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และที่สำคัญ คือ การพัฒนาตนเองให้สามารถ "อยู่ได้อย่างพอเพียง"

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th