นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง หมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 9 บ้านหล่ายทาและโครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง หมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 9 บ้านหล่ายทา และโครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณทางเชื่อมหมู่ 10 บ้านกอลุง ถึง หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 106.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 424 ตางรางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ราคากลาง 247,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณซอย 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตางรางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)  ราคากลาง 186,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)        

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้านนายเป็ง พงษ์ตุ้ย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตางรางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ราคากลาง 278,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4. โครงการขยายถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณไหล่ทางรอบวัดดอยสารภี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 86.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 172 ตางรางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า) ราคากลาง 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                            ราคากลางรวม 811,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยพิจารณาเป็นรายโครงการ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ

1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2558หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thและ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104   ใน วันและเวลาราชการ       

 ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 


เอกสาร :  โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 9 บ้านหล่ายทา
เอกสาร :  โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 10 บ้าน กอลุง
เอกสาร :  โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่2 บ้านแม่สะป๊วด
เอกสาร :  โครงการขยายถนน คลส.หมู่7 บ้านดอยสารภี