นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕8

วันศุกร์ที่  25  กันยายน  ๒๕๕8  เวลา ๐๙.3๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

……………………………

                                                                                                                                                                                                                           

 ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                           -          ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙

 ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า  สมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  ๑๘  

                                  สิงหาคม  ๒๕๕๘

 ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตั้งจ่ายเป็น

                                 รายการใหม่

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรี  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ระเบียบวาระที่  ๕       เรื่องอื่น  ๆ 

 

                                                       ********************

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th