นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 62 คน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่  30 กันยายน 2559 รวม 11 เดือน แบ่งสายการเดินทางออกเป็น 2 สายๆ ละ 2 เที่ยว งบประมาณ 154,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                   ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง  เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 154,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ถึง 19 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้าและในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ที่ว่าการอำเภอแม่ทา) เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดดเด็ดขาด

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ที่ว่าการอำเภอแม่ทา) 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคา 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thasobsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-976018  ต่อ 104  ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th