นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตำบลทาสบเส้า  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 1 ศูนย์ เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 62 คน ในราคา 20บาท/วัน ต่อคน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวม 225 วัน (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  รวมเป็นเงิน 279,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  เพื่อเด็กนักเรียนจะได้มีอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รับประทานอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. อาหารที่จัดทำในแต่ละวัน จะต้องเป็นอาหารที่ใหม่ สด สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี ผงชูรส สารกันบูด
  2. รายการอาหารที่จัดทำในแต่ละวัน ภายในสัปดาห์ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย

          2.1   ข้าว

          2.2   กับข้าวอย่างน้อย 1 อย่าง

          2.3   ผลไม้หรือขนมไทย หรือเบเกอรี่ หรือของหวาน  1 อย่าง

     3.  อาหารจานเดียว ไม่เกินสัปดาห์ละ 2 วัน

                       ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 279,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า และในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ที่ว่าการอำเภอแม่ทา) เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดดเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน (ที่ว่าการอำเภอแม่ทา) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคา 600.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ww.gprocurement.go.th และwww.thasobsao.go.th หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  053-976018  ต่อ 104  ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th