นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม. (นส.ปค.ที่ มท 0313.4/3 1500 ลว. 25 มิถุนายน 2542) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบ ในการบริหารงานการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ

     เพื่อให้การบริหารพัสดุของเทศบาลตำบลทาสบเส้า เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th


เอกสาร :  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559