นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖ รายการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  ๖  รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

  1. การขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ ในครั้งนี้  โดยวิธี ยื่นซองเสนอราคา

    2.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับซื้อของเก่า โดยยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

               2.1 บุคคลธรรมดา  จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                   - สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   - สำเนาทะเบียนการค้า  หรือทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               2.2 นิติบุคคล  จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                   - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   - สำเนาหนังสือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   - สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               2.3 ผู้มีอาชีพรับซื้อของเก่า  จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                   - สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   - สำเนาทะเบียนการค้า  หรือทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      กำหนดพิจารณาดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ให้พร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ได้ในวันที่   19  พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.00 น. ถึงเวลา  11.00 น.  หากผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่มาตรวจสภาพครุภัณฑ์ ให้ถือว่ารับทราบ และได้เห็นสภาพของครุภัณฑ์นั้นๆ แล้ว หากมีความผิดพลาดใดๆ ให้ถือว่ามิใช่ความผิดของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่    24  พฤศจิกายน  2558  เวลา  09.00 – 10.30 น. และคณะกรรมการจะเปิดซองเสนอราคา  ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.30  น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  ในวันเดียวกัน

     ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น. ระหว่างวันที่   13 – 23  พฤศจิกายน 2558 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thasopsao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-5397-6018  ต่อ 104 
ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th