นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศผลการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖ รายการ

     ตามที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประกาศการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  ๖ รายการ ราคาประเมินทั้งสิ้น ๙๗๕.- บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) นั้น

    คณะกรรมการขายทอดตลาด ได้ทำการเปิดซองเสนอราคา  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  ผลปรากฏว่า  นายกิตติ ภัทรพงศ์ชัย  เป็นผู้เสนอสูงสุด และที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน  ๓,๖๘๐.- บาท (สามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   ดังนั้น เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศให้นายกิตติ ภัทรพงศ์ชัย  เป็นผู้ชนะการเสนอราคาฯดังกล่าว

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th