นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบOVERLAY) บริเวณถนนผ่านกลางบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

     เทศบาลตำบลทาสบเส้ามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบOVERLAY) บริเวณถนนผ่านกลางบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รายละเอียดดังนี้

     โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (แบบOVERLAY) บริเวณถนนผ่านกลางบ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทาสบเส้า)

            ราคากลาง 544,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2559 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวจากสำนักงบประมาณหรือผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น)

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2559 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2559 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคำนวณราคากลาง และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thและ www.thasopsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5397-6018 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th

 

    


เอกสาร :  CCF19012559_0001
เอกสาร :  CCF19012559