นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๔ กำหนดให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมชองทุกปี นั้น

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอแจ้งให้ท่านไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ตั้งแต่  วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หากพ้นกำหนดนี้แล้วท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๔ ต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th