นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2534

     เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอแจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และกรอกรายละเอียดลงในแบบพิมพ์แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th