นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ประชุมประชาคมท้องถิ่น) ประจำปี ๒๕๕๙

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า จะดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) รวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงผลงานของเทศบาลตำบลทาสบเส้าในรอบปีที่ผ่านมาให้ประชาชนรับทราบ

     โดยจะดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า กำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่นมีดีงนี้

     วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙             เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     หมู่ ๑  บ้านทาสบเส้า ณ วัดทาสบเส้า

                                                 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐   น.     หมู่  ๙ บ้านหล่ายทา  ณ  ศาลาเอนกประสงค์

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     หมู่  ๓  บ้านศาลาแม่ทา ณ ศาลาเอนกประสงค์

                                                 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐   น.     หมู่  ๕  บ้านจำตาเหิน  ณ  ศาลาเอนกประสงค์

     วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙           เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    หมู่  ๘  บ้านดอนชัย ณ ศาลาเอนกประสงค์

                                                 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐   น.     หมู่  ๖ บ้านร้องเรือ  ณ  ศาลาเอนกประสงค์

     วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙        เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     หมู่  ๑๓  บ้านดง ณ ศาลาเอนกประสงค์

                                                 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐   น.     หมู่  ๗ บ้านดอยสารภี  ณ  ศาลาเอนกประสงค์

     วันอังคารที่  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๙        เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     หมู่ ๒ บ้านแม่สะป๊วด ณ วัดอรัญญาราม  
                                               

                                                 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐   น.     หมู่  ๑๐ บ้านกอลุง  ณ  ศาลาเอนกประสงค์

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th