นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ด้วยเทศบลตำบลทาสบเส้า ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเสนอให้นายอำเภอแม่ทา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ นั้น

     บัดนี้ นายำเภอแม่่ทา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประชาสัมพํนธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสรอื่นๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th