นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้านายพิทักษ์ พงสปิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / เม.ย. / 2557
 

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

     ด้วยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

     อาศัย ความตามข้อ 7(4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขออนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.thasobsao.go.th